Gepubliceerd op
January 16, 2023

De vijf meest onderhandelde contractvoorwaarden in 2022

Voordat een contract wordt ondertekend, hebben beide partijen een mengeling van emoties. De verkoper is enthousiast over de mogelijke verkoop, terwijl de koper voorzichtig is en zijn belangen wil beschermen. Uit een onderzoek van World Commerce & Contracting in 2022 bleek dat over de volgende vijf contractvoorwaarden het vaakst wordt onderhandeld. Deze omvatten:

  1. Beperking van aansprakelijkheid — Het beperkt de verantwoordelijkheid van de verkoper voor eventuele schade die kan ontstaan als gevolg van het contract.
  2. Prijs/kosten/prijswijzigingen — De term beschrijft de kosten van de goederen of diensten die worden verkocht en eventuele prijswijzigingen.
  3. Schadeloosstellingen — De termijn houdt de verkoper verantwoordelijk voor alle verliezen of schade die de koper lijdt als gevolg van de verkoper.
  4. Toepassingsgebied en doelen/specificatie — De term beschrijft de specifieke doelen en vereisten van het contract en de omvang van de goederen of diensten die worden verkocht.
  5. Beëindiging — De termijn beschrijft de voorwaarden waaronder beide partijen het contract kunnen beëindigen.

1. Beperking van aansprakelijkheid

Een aansprakelijkheidsclausule, ook wel aansprakelijkheidsbeperking genoemd, beschrijft de schade die de ene partij aan de andere moet vergoeden in geval van contractbreuk, nalatigheid, verkeerde voorstelling van zaken of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Zonder deze clausule kan een bedrijf financiële verliezen lijden als de andere partij schadevergoeding eist. Het opnemen van een aansprakelijkheidsclausule in contracten is dus essentieel om de financiële blootstelling in geval van een rechtszaak te beperken.

Rechtbanken mogen een aansprakelijkheidsclausule echter niet afdwingen als er niet vrij over wordt onderhandeld of als deze in strijd is met de openbare orde of de wet. Een bedrijf zou kunnen proberen om 'uitsluitingsclausules' te gebruiken om aansprakelijkheid te vermijden in geval van contractbreuk. In dit verband beperkt de Unfair Contract Terms Act 1977 de mate waarin u uitsluitingsclausules kunt gebruiken om aansprakelijkheid te vermijden.

U kunt drie praktische tips gebruiken om dit probleem te voorkomen.

  • Geef het een apart gedeelte in het contract en maak het vetgedrukt of met een hoofdletter
  • Maak gebruik van de diensten van een juridisch adviseur om de clausule op te stellen
  • Maak het duidelijk en beknopt

Voorbeeld

In de zaak Goodlife Foods Ltd. -v- Hall Fire Protection Ltd. (2017, TCC) heeft de rechtbank het beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingsclausule van verweerder Hall stopgezet. ”De rechter oordeelde dat de woorden 'schade toegebracht aan uw personen' te ver gingen in het uitsluiten van aansprakelijkheid en was in strijd met artikel 2, lid 1, van de UCTA.” Bron: Hill Dickinson | Internationaal handelsadvocatenkantoor.

In een ander geval”het Hooggerechtshof van Massachusetts (SJC) oordeelde dat een bepaling inzake beperking van aansprakelijkheid geen bescherming biedt tegen gedaagden die opzettelijk of bewust oneerlijk of misleidend gedrag vertonen.” Bron: JD Supra

Met betrekking tot de clausule inzake beperking van aansprakelijkheid in een contract is het belangrijk op te merken dat deze soms niet afdwingbaar is, of dat een partij deze probeert te gebruiken om schadevergoeding te vermijden. Daarom is het cruciaal om deze clausule correct op te stellen. Het is een evenwichtsoefening tussen de bescherming van de belangen van beide partijen en moet zorgvuldig worden uitgevoerd.

AgilePoint bespaart 80% tijd bij het sluiten van zakelijke deals

2. Prijswijziging

De voorwaarden voor kosten/prijswijziging in een contract stellen de leverancier in staat de productprijzen aan te passen als reactie op veranderingen in de kosten van productie of levering van de goederen of diensten. Zoals de COVID-19-pandemie heeft aangetoond, is het essentieel om een goed geschreven prijswijzigingsclausule te hebben, aangezien onvoorziene gebeurtenissen de prijzen aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

Volgens De advocaten van Harrison Clark Rickerby, is een manier om het risico van niet-duurzame prijsstijgingen te beperken door een indexgekoppelde prijsverhogingsclausule op te nemen. Het zorgt ervoor dat de prijzen jaarlijks stijgen in lijn met een overeengekomen index, zoals de consumentenprijsindex (CPI) of de producentenprijsindex (PPI). Sommige bedrijven kunnen ook een 'prijsde-escalatie'-clausule opnemen, waardoor de klant kan profiteren van een verlaging van de materiaalkosten. Uiteindelijk moeten prijsescalatie- en de-escalatieclausules eerlijk zijn en de belangen van beide partijen dienen.

Voorbeeld

Ondanks dat er geen clausule inzake prijsverhoging in het contract stond, heeft een Indiase rechtbank in de zaak „Tarapore and Company vs. Cochin Shipyard Ltd., Cochin en Ors., AIR 1984” besloten dat”in geval van een prijsverhoging kan de vordering van een aannemer om vrijstelling niet worden afgewezen, omdat dit niet in het contract in kwestie wordt vermeld.” Bron: Lexology.com

3. Schadeloosstellingen

Schadeloosstelling betekent het bieden van zekerheid of bescherming tegen verlies of een andere financiële boete. De clausule dekt het risico van de verkoper en de koper af.

Het vergoedt bijvoorbeeld de ene partij voor schade of verlies die kan voortvloeien uit het handelen of nalaten van de andere partij. Vanuit het oogpunt van risicobeheer biedt de vrijwaringsclausule de andere partij de mogelijkheid om de hoeveelheid risico die hij bereid is te nemen, aan te passen. In grote lijnen zijn er drie schadeloosstellingsniveaus: beperkt, middelmatig en breed.

Voorbeeld

„DDD ENERGY, INC., appellant V. VERITAS DGC LAND, INC., Appellee” In 2001 heeft een in Texas gevestigd bedrijf genaamd DDD Energy een schadevergoedingszaak aangespannen tegen Veritas in Harris County met het verzoek om een declaratoir vonnis dat Veritas verplicht is DDD te verdedigen en schadeloos te stellen. De rechtbank gaf een”kort geding voor Veritas op grond dat het niet vereist is om DDD te verdedigen en schadeloos te stellen tegen vorderingen van derden op basis van nalatigheid van DDD.” Bron: CaseText.com

4. Toepassingsgebied en doelen/specificatie

De looptijd van het contract „Toepassingsgebied en doelen/specificatie, ook bekend als 'Scope of Work and Technical Specifics', is een veelvoorkomende bron van meningsverschillen in contracten, waardoor het een van de vijf meest onderhandelde voorwaarden is in de World Commerce & Contracting (WCC) -enquête.

Deze term beschrijft het specifieke product, de dienst of het werk dat in het contract is overeengekomen en het is cruciaal om het zo gedetailleerd mogelijk te maken om verwarring tussen de partijen te voorkomen. Elke branche en functie binnen een organisatie benadert dit anders. Bouwprojecten hebben bijvoorbeeld gedetailleerde reikwijdte en doelen/specificatiedocumenten.

Met name de clausule inzake reikwijdte en doelen/specificatie is de meest heronderhandelde of gewijzigde term in de contracten voor de zakelijke dienstverlening. Soms veroorzaakt de klant (koper) scopingproblemen in een project.

Voorbeeld

De projectdirecteur vs. M/S.Rns Infrastructure Ltd- februari 2017 In deze zaak heeft de rechtbank van Madras in India de verweerder vrijgesproken van de niet-uitvoering van het contract. De rechtbank oordeelde dat”als gevolg van de vertraging van 14 tot 18 maanden werd de eerste respondent verhinderd de oorspronkelijke omvang van het werk uit te voeren, wat gevolgen had voor de productiviteit, en als gevolg van een verandering in de omvang van het werk moest de eerste respondent de gewijzigde omvang van het werk uitvoeren door de middelen te vergroten”. Bron: IndianKanoon.org

5. Opzegging

Volgens het onderzoek van World Commerce & Contracting (WCC) worden garantie en beëindiging vaak beschouwd als „bevoegdheden voorbehouden” aan het juridische team, en daarom behoren ze vaak tot de meest onderhandelde voorwaarden in een contract.

De termijn bepaalt de voorwaarden waaronder de overeenkomst kan worden beëindigd, zoals het verstrijken van de contractduur, de voltooiing van het doel van het contract of contractbreuk door een van beide partijen.

Contractbeëindiging is met name de meest vaak heronderhandelde term in de bank- en financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening, juridische en telecomsector. In gevallen van eenzijdige beëindiging is het van cruciaal belang om een geldige reden te hebben; anders kan de verweerder een rechtszaak aanspannen voor onbetaalde vergoedingen of andere kosten.

Voorbeeld

Vijfsterrenhotel in Genève (het hotel) versus IT-bedrijf (het IT-bedrijf) - 2011”Het federale hooggerechtshof van Zwitserland „ontkende het bestaan van een goede reden en oordeelde dat het hotel de „" vergoeding voor vroegtijdige beëindiging "” moet betalen die in het contract is vastgelegd (d.w.z. een vast bedrag vermenigvuldigd met het aantal resterende maanden tot het einde van de initiële looptijd van het contract).” Bron: SwissContract.law

Afronding

De resultaten van de laatste enquête geven aan dat de meest onderhandelde voorwaarden in het contracteringsproces zijn: (1) beperking van aansprakelijkheid, (2) prijs/kosten/prijswijzigingen, (3) schadeloosstellingen, (4) reikwijdte en doelen/specificatie, en (5) beëindiging. Deze voorwaarden zijn cruciaal tijdens het onderhandelingsproces over contracten, aangezien ze vaak in de rechtbank worden betwist.

De vijf belangrijkste onderhandelingsvoorwaarden die we hebben gedeeld, komen overeen met de prioriteiten van alle partijen die bij het contract betrokken zijn, waaronder de koper, verkoper en het juridische team. Om een beter inzicht te krijgen in welke clausules elke partij de meeste nadruk legt, zie de bijgevoegde tabel.

Aan de verkoopzijde KoopzijdeJuridische afdelingPrijs/vergoeding/prijswijzigingBeperking van aansprakelijkheidBeperking van aansprakelijkheidPrijs/vergoeding/prijswijzigingSchadeloosstellingenCyberbeveiliging/gegevensprivacy Bereik en doelen/specificatieBetaling-/betalingsoptiesBeëindigingGarantieBeëindigingGarantieBeëindigingGarantiesFig 1- Verschillende perspectieven in de vijf meest onderhandelde contractvoorwaarden

Bekijk de onderzoeksstudie voor een diepe duik hier.